За програмата

management

Основните цели на специалността са  подготовката на висококвалифицирани специалисти  с изградено пазарно мислене  и формирането на знания и умения, професионални навици и качества, характерни за съвременния финансов специалист.

Основните знания и умения, необходими за ефективна реализация и конкурентоспособност на пазара на труда са: езиковите познания, уменията за работа в екип, комуникативност, уменията за анализиране и интерпретиране на  получената финансова информация, уменията за планиране и организиране на дейността, аналитично, прогностично, комбинативно мислене, умение за вземане на решения и стремеж към постоянно повишаване на квалификацията.

Завършилите тази специалност притежават сериозна подготовка в областта на финансовата наука, финансовия мениджмънт и маркетинг, познават принципите, методите и механизмите на управление на финансовите потоци, вникват в особеностите на финансовите пазари, владеят техниките за комуникиране и начините за сегментиране на пазарите и позициониране на финансовите продукти и инструменти.

Завършилите специалността могат да осъществяват международни финансови маркетингови проучвания, да реализират проекти за международен финансов бизнес, да работят за адаптиране на фирмата или организацията към изискванията на европейския пазар.